??????

25 ఆగ, 2016

జయ జనార్ధన కృష్ణ రాధిక పతే............


                                         
చివరిగా మా ఇంటి చిన్ని కృష్ణుడు..:)
మా బుల్లి రాధమ్మ.. :)
ఇద్దరూ ఒక్కరే సుమా..:)...